Contact

per 1 april 2018 Wethouder van Caldenborghlaan 45
6226 BS Maastricht
043 3101650
stichtingkinderleven@gmail.com

Vraag?

Aanbod kenniscentra

Aanbod Kenniscentrum

1 Voorlichtingsbijeenkomst
Algemene introductie over het thema hechting: voor besturen, ouderverenigingen,zorg- en hulpverleningsinstellingen en voor iedereen die meer over het onderwerp hechting wil weten. 

2 Scholing psychologen
De scholing voor psychologen wordt via het RINO-ZUID georganiseerd. Doel van de scholing is het leren sensibiliseren voor en signaleren van hechtingsproblemen. Daarnaast leren psychologen een methode om de eerste interventie te plegen bij hechtingsproblematiek, d.w.z. om de band tussen ouders&kind te herstellen waar deze verstoord is. (zie www.rino.nl ) 

3 Scholing overige zorgverleners 
(voor huisartsen, jeugdartsen- en verpleegkundigen, verloskunde, kraamzorg, jeugdzorg, kinderopvang e.d.). 
Doel van de scholing is idem als bovenstaande het leren sensibiliseren voor en signaleren van hechtingsproblemen. Daarnaast leren de eerstelijns zorgverleners in aansluiting op hun eigen werkveld om de eerste interventie te plegen bij hechtingsproblematiek, d.w.z. om de band tussen ouders en hun kind positief te beïnvloeden. 

4 Intervisie begeleiding
Intervisie specifiek vanuit de invalshoek hechting m.b.t. signaleren en intervenïeren bij een problematische relatie(vorming) tussen ouders en kind. Deze intervisie kan zowel door individuele hulpverleners, als ook in groepsverband gevolgd worden. 

5 Supervisie begeleiding (geaccrediteerd)
Individuele coaching en casusbespreking specifiek t.a.v. behandeling hechtingsproblematiek.

6 Coaching on the job 
Individuele coaching op de werkplek b.v. tijdens een regulier spreekuur i.v.m.aanleren signaleringsvaardigheden of bij een specifieke afspraak met een ouder&kind waarbij hechtingsproblematiek wordt vermoed of is geconstateerd i.v.m. toepassing van de interventie om de relatie te verbeteren. 

7 Advies t.a.v. opstellen pedagogisch plan
Advies bij het invullen van het pedagogisch plan vanuit het perspectief van hechting. Dat wil zeggen een pedagogisch plan dat het expliciete doel heeft om in al zijn facetten een positieve relatievorming tussen de ouders&het kind te bevorderen. Kortom het pedagogisch plan van de toekomst. 

8 Beleidsontwikkeling
Het meevertalen van de consequenties van het nieuwe pedagogische plan waarin de relatievorming tussen ouders en kind het uitgangspunt is, doorvoeren in de beleidsontwikkeling en het concrete handelen van de zorgverlener/instelling. 

9 Werkplaats
Begeleiding aan medewerkers van een instelling bij het zoeken naar de inbedding van het thema hechting in het totale hulpverleningsaanbod.

10 Hier komt wellicht uw specifieke verzoek
Heeft u een specifieke vraag aan ons kenniscentrum die niet in ons reguliere aanbod valt, neem gerust contact op.

Wij formuleren graag een aanbod op maat voor u en uw instelling