Vijfstappen model

Het doel van de behandeling is de hechting tussen ouders en hun kind te helen als het in één gesprek niet lukt. De ouder-kind relatie bestaat bijvoorbeeld al langere tijd en er zijn inmiddels vaste gedragspatronen tussen ouder en kind ontstaan. Alle inspanningen zijn gericht op het welbevinden van ouders en hun jonge kind. Specifiek gaat het om de veilige hechting van baby's als er zwaardere problematiek gesignaleerd wordt en voor oudere kinderen. Baby's die te vroeg geboren zijn of na een zware bevalling lopen extra risico.

De 5 stappen zijn:

1. Kennismaking
Het eerste gesprek staat in het teken van de kennismaking van ouders en kind met de hulpverlener. Zowel de ouders als het kind (hoe klein ook!) worden door de hulpverlener welkom geheten. Het kind wordt bij de naam aangesproken en de relatie met de volwassenen die hem begeleiden wordt benoemd. De hechtingstherapeut krijgt, door met het gezin tijdens de sessies samen te zijn, de gelegenheid het contact tussen ouders en kind te observeren. Tijdens deze eerste sessie wordt een hechtings-anamnese afgenomen: was de zwangerschap gewenst, hoe verliep deze, hoe is de geboorte ervaren, wat vertellen de ouders over de eerste weken na de geboorte en de maanden daarna. De aandachtspunten in het ouder-kind contact komen tijdens dit gesprek naar voren en gaan vaak over het gedrag van het kind: het kind slaapt of eet onvoldoende, is gauw kwaad, huilt veel, etc. Soms geven ouders pijnpunten van zichzelf aan.

2. Beschikbaarheid en sensitiviteit
De tweede stap staat in het teken van beschikbaarheid en sensitiviteit. Aan het niet of verminderd beschikbaar zijn van ouders voor hun kind, kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. De redenen kunnen praktisch van aard zijn. Beide ouders werken, het kind ziet meerdere oppassen. Hierdoor krijgen ouders minder kans hun kind te leren kennen en begrijpen. Ze kunnen ook psychologisch van aard zijn: veel stress door een moeilijke zwangerschap of bevalling, stress door het huishouden of door het combineren van de zorg met meerdere kinderen, spanningen in de partnerrelatie of door het niet uitgekomen verwachtingen ten aanzien van de baby. In een aantal gevallen krijgt het kind vooral aandacht wanneer het zich negatief gedraagt: als het huilt of zeurt, schreeuwt of met spullen gooit. Ouders raken hierdoor ontregeld en dat leidt tot boosheid en verdriet bij de ouders zelf. Deze gevoelens worden vervolgens geuit richting het kind door het te negeren, met maatregelen te dreigen, het kind op onvoorspelbare momenten weg te zetten, met als gevolg dat het kind zich onbegrepen voelt. Er is sprake van een negatieve spiraal. Tijdens deze tweede stap wordt met ouders en kind in één of meerdere sessies expliciet geoefend op het beschikbaar zijn, om van daaruit gevoelig en afgestemd te leren reageren op de behoeftes van het kind.

3. In de comfortzone blijven, voorspelbaar zijn, hiërarchie herstellen, positieve draden weven
Tijdens de derde stap wordt sterk stilgestaan bij het 'hier en nu'. De focus ligt op het 'weven van draden' via het woord. De hechtingstherapeut ondertitelt de gevoelens en gedragingen van de ouders. Hij of zij vraagt hen daarbij geregeld om hun gedachten of gevoelens - waarvan zij zich bewust worden en die aanvoelen als 'hun waarheid' - uit te spreken tegen het kind. Bij stap 3 staan de hartenwensen, de gevoelens en de gedachten van de moeder en vader centraal.

4. Patronen ontwikkelen
Tijdens de vierde stap wordt de nadruk gelegd op het herkennen van patronen in de interactie: als ik dit doe, doet mijn kind dat. Informatie over de noodzaak van herhaling past in deze vierde stap: door zaken op dezelfde manier aan te pakken worden gevoelens van veiligheid bij het kind vergroot. Het krijgt grip op de wereld. Om dit niet een eenmalige gebeurtenis te laten zijn, wordt bij de vierde stap dieper ingegaan op de samenhang en het patroon. Voor de ouders wordt het kind ook in de thuissituatie berekenbaar en hanteerbaar. De barrières die de hechting in de weg staan krijgen volledig aandacht en de draden van een positieve band kunnen weer geweven worden.

5. Evaluatie
Afspraken voor de vijfde stap worden meestal met iets meer tussentijd gemaakt. Alles wat met ouders en kind in een reeks sessies bij stap één tot en met vier aan de orde is gekomen, krijgt zo tijd om te bezinken en in de praktijk gebracht te worden. De hulpvraag zoals die geformuleerd is tijdens de intake wordt in de sessies van de vijfde stap opnieuw tegen het licht gehouden.