Masterclass I: Train de Trainer

Masterclass I Train de trainer

Stichting Kinderleven, in de persoon van Paulien Kuipers, is sinds 15 jaar bezig met het ontwikkelen van een methode om vroegtijdig te signaleren of er sprake is van onveilige hechting c.q. een minder goede band tussen ouder(s) en hun jonge kind. Door het uitwerken van eigen ervaringen, wetenschappelijke onderbouwing en het overdragen van kennis is er een Basistraining Focus op Hechting ontwikkeld (IE nummer 82643). Tijdens deze training worden JGZ artsen en verpleegkundigen getraind om vroegtijdig te signaleren en middels methode Kuipers I (het ééngespreksmodel IE nummer 59919) de ouder-kind band te helen (tenzij er sprake is van zeer heftige problematiek, dan is verwijzing naar GGZ noodzakelijk). De afgelopen jaren zijn er honderden JGZ professionals getraind en het trainingsmateriaal is tijdens deze periode verfijnd en verbeterd. Onlangs heeft TNO een onderzoek afgerond (zie Bijlage 1) waarin de methodes Kuipers I en II als effectieve interventies werden beoordeeld (dus evidance based).

Dat alles betekent concreet dat het goed is dat de methode door meer mensen overgedragen gaat worden en daarom is de Master I: Train de trainer ontwikkeld. Maar het betekent ook dat er kwaliteitsbewaking moet zijn en dat Stichting Kinderleven moet zorgen voor verdere ontwikkeling en verbetering van het materiaal. Stichting Kinderleven wil bepaalde garanties inbouwen om te zorgen dat de stichting financieel kan blijven voortbestaan en te voorkomen dat derden er met de expertise vandoor gaan of er wildgroei ontstaat.De Masterclass Train de Trainer duurt 2 dagen van 11.00 tot 18:00 uur op woensdag 31 oktober en 7 november. De training wordt gehouden in Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 45. De kosten zijn 2000 euro excl. BTW, inclusief lunch. De deelnemers hebben zelf de Basistraining Focus op hechting gevolgd.

Na de training krijgt de deelnemer een certificaat waardoor hij/zij gerechtigd is zelf trainingen te gaan geven. Met de licentie kan de deelnemer zelfstandig trainingen verzorgen binnen zijn/haar organisatie of via Stichting Kinderleven met schriftelijk en digitaal materiaal van de Stichting. Hiervoor worden aparte afspraken met de licentiehouders gemaakt. De trainer verplicht zich om het (voortdurend up to date gehouden) materiaal van Stichting Kinderleven te gebruiken en een keer per jaar aan een terugkomdag deel te nemen. Een trainingslicentie kost 300 euro per jaar (ex BTW) en wordt steeds verlengd, tenzij de trainer zich afmeldt. Naast de licentie is de trainer lid van Stichting Kinderleven voor 150 euro per jaar. · Als tegenprestatie kan de trainer het materiaal van Stichting Kinderleven aanschaffen zoals dat aangeboden wordt op een speciale gesloten website. Het materiaal wordt up to date gehouden en steeds aangevuld met nieuwe zaken. Voorbeelden van het IE geregistreerd materiaal zijn: signaleringslijsten, mindmap risicofactoren, folder voor ouders NL, verder te ontwikkelen materiaal.

Wat verwachten we van een trainer?

Van de trainer wordt verwacht dat hij uitstekende kennis heeft van de hechtingsliteratuur en in staat is de leerdoelen over te brengen op de deelnemers. Het belangrijkste leerdoel van de Basistraining "Focus op hechting" is de hechting tussen ouders en hun kind als aandachtsveld van jeugdartsen en -psychologen (en andere jeugdprofessionals) systematisch aan de orde stellen. Het gebruik van hartetaal speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen het kind zelf is onderwerp voor de zorgverlening, maar ook de relatie tussen ouders en kind. Dit brengt een andere grondhouding in het werk met zich mee. De theorie van hechting en de uitgangspunten van Stichting Kinderleven worden zowel theoretisch als via casuïstiek uitputtend behandeld. Daarbij zijn met name belangrijk:

 • Risicofactoren herkennen, signaleren en benoemen.
 • Het ééngespreksmodel kunnen toepassen en deelnemers leren hoe ze dit kunnen doen.
 • Zelf gebruik maken van verbindingstaal.
 • Inbrengen van eigen casuïstiek.
 • Bespreken casuïstiek die door deelnemers is ingebracht.
 • Borging bespreekbaar maken.
 • Eigen grondhouding laten aansluiten bij gewenste grondhouding deelnemers.

Na het afsluiten van de training is het belangrijk dat de trainer:

 • Ervaring heeft in het werken met baby en ouders.
 • Een veilige sfeer in de groep kan realiseren.
 • Gebruik maakt van het materiaal van Stichting Kinderleven.
 • Gecertificeerd is.
 • Een keer per jaar een terugkomdag bijwoont (terugkomdag en certificatie 300 euro per jaar ex BTW).
 • Vooraf een nulmeting doet en een evaluatie en toets achteraf. Deze evaluatie wordt binnen 4 weken na afloop van de training aan de Stichting Kinderleven gemaild.